§1. Målsättning och verksamhetsområde

SSIF är en politiskt obunden förening som främjar naturvård, kulturminnesvård och näringsliv i Sörmlands skärgård. Dess mål är:

  • Att verka för en levande skärgård genom att i första hand tillvarata de fastboende öbornas intressen.
  • Att värna om den sörmländska skärgårdsbygdens särart.
  • Att verka för att skärgårdsbefolkningen kan bo kvar och växa genom bl.a. goda kommunikationer, god infrastruktur och offentlig service samt ekonomisk kompensation för de merkostnader som uppstår för boende och näringsidkare i skärgården.

§2. Medlemmar

Ordinarie medlem får den som är permanent boende och skriven inom skärgårdsområdet, definierat som öar i Östersjön utan landsförbindelse i Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner, samt permanent boende i omedelbar anslutning till skärgårdsområdet som har sitt huvudsakliga arbets- och intresseområde förlagt till skärgården. 

Stödjande medlem får alla vara som är intresserade av att aktivt värna om Sörmlands skärgård.

Särskilt förtjänta medlemmar eller utomstående kan, på förslag av styrelsen, av föreningens årsmöte utses till hedersmedlemmar, varvid de befrias från medlemsavgift. 

§3. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§4. Styrelse

 Styrelsen skall bestå av 7 eller 9 ledamöter och inga suppleanter. 
Vid första styrelsemöte efter årsmötet skall styrelsen utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Geografisk spridning skall eftersträvas, varvid ordförande och vice ordförande skall representera olika kommuner.  

§5. Årsmöte

Årsmöte skall hållas under tiden 1 maj-15 juni. Vid årsmötet skall förekomma:

a. Fråga om mötets behöriga utlysande.
b. Fastställande av föredragningslista.
c. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
d. Val av två justeringsmän för mötet.
e. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet.
f. Fastställande av årsavgift för nästföljande verksamhetsår. 
g. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
h. Val av ordförande. 
i. Val av ordinarie styrelseledamöter.
j. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
k. Val av valberedning om två personer varav en sammankallande. 
l. Behandling av motioner, förslag från styrelsen och andra föreliggande ärenden.

Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast tre veckor i förväg med angivande av motioner, förslag från styrelsen samt andra särskilda ärenden. Till kallelsen skall bifogas verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. Motioner skall ingivas till styrelsen senast den 31 mars. 

§6. Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålles då styrelsen så finner erforderlgt eller då minst 1/4 av föreningens medlemmar hos styrelsen så begär, med angivande av orsaken. Sådant extra möte kan endast behandla frågor för vilka det sammankallats. 

Vid extra föreningsmöte kall förekomma punkterna a-d samt punkt 1 i §4 ovan.

§7. Röstregler

Omröstning på föreningsmöten företas i två medlemsgrupper, ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar.

Gruppen medlemmar utser inom sig hälften av antalet styrelseledamöter, avrundat uppåt, medan gruppen stödjande medlemmar utser övriga styrelseledamöter. De två grupperna utser vardera hälften av justeringsmännen, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och valberedningen.

Vid omröstning krävs att bägge grupperna är eniga vad gäller punkterna a, e och l ovan, dvs mötets utlysande, ansvarsfrihet och övriga ärenden. Vid oenighet mellan grupperna rörande punkterna c, d, f, g och h skall beslutet av medlemsgruppen ordinarie medlemmar gälla. Vid oenighet rörande föredragningslistan skall samtliga punkter som föreslagits av de två grupperna medtagas, medan ordningsföljden beslutas av gruppen ordinarie medlemmar. 

§8. Revision

Bokslut skall vara färdigställt senast två månader efter verksamhetsårets utgång. varefter räkenskaper, protokoll och övriga handlingar av intresse skall överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall senast en månad därefter avlämna revisionsberättelse.

§9. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, sekreterare eller kassör var för sig. 

§10. Styrelsens arbete

Kallelse till styrelsemöte utsänds av sekreteraren senast sju dagar i förväg, per brev, telefax eller e-post. 

Vid omrösning i styrelsen äger ordföranden utslagsröst vid lika röstetal. Enighet skall dock eftersträvas.

Styrelsens sammanträden skall protokollföras samt justeras av ordföranden tillsammans med en justerare som utses vid styrelsemötet. Justerat protokoll skall finnas tillgängligt hós sekreteraren senaste tre veckor efter styrelsemötet. 

§11. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske av årsmöte och skall beslutas av 2/3 majoritet av närvarande medlemmar i de båda medlemsgrupperna var för sig. Förslag om stadgeändring skall angivas i kallelse till årsmötet. 

§12. Upplösning

Beslut om upplösning fattas i samma ordning som beslut om stadgeändring enligt §11. 

Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla ett allmännyttigt ändamål inom föreningens målsättning och verksamhetsområde. Beslut härom skall fattas i samband med upplösningsbeslutet.